Menu
 

Vedtægter

§ 1.1. Navnet er: Familiestøtten.
§ 1.2. CVR nummer: 35707131
§ 1.3. Hjemsted er: Gymnasievej 75, 4600 Køge.
§ 1.4. Foreningen har hjemme i Køge Kommune.

§ 2.1. Familiestøtten er en nonprofit, politisk uafhængig organisation.
§ 2.2. Familiestøtten er en nonprofit, politisk uafhængig organisation.
Foreningens formål er at forbedre vilkårene for børn og unge fra økonomisk udsatte familier. Familiestøtten letter økonomisk trængte børnefamilier, ved at finde en donationsfamilie der løbende vil donere tøj og legetøj til den udsatte familie. Familiestøtten har følgende hovedformål:

§ 2.2.1. At give familierne mere overskud derhjemme, ved at lette deres økonomi. Dette bidrager til at gøre forældrene mere selvhjulpne og giver børnene i familien en bedre og mere bekymringsfri hverdag
§ 2.2.2. At hjælpe børnene fra de udsatte familier med at komme ud af isolation, og fri af mobning i skolen, da deres vilkår bliver forbedret, og mere lige med andre børn
§ 2.2.3. At give både børnene i modtagerfamilierne og donationsfamilierne mulighed for et nyt netværk
§ 2.2.4. At give familier der vil hjælpe, et redskab til at hjælpe andre
§ 2.2.5. At opbygge relationer på tværs af klasser og kulturer, der gavner og glæder begge parter
§ 2.2.6. At udnytte de ressourcer de allerede er i samfundet og fokusere på bæredygtighed

§ 2.3. Familiestøtten hverver frivillige familier der melder sig som donationsfamilie, for en økonomisk udsat familie. Donationsfamilien passer til den udsatte familie, ved at have børn af samme køn, men en tøjstørrelse eller to større, så der løbende er tøj at donere.

§ 3.1. Tryghed og tillid: Familiestøtten lægger vægt på at de udsatte familier føler sig trygge og får en personlig og fordomsfri behandling af deres donationsfamilie. Det er Familiestøttens opgave, at sørge for at kommunikationen mellem de matchede familier, er respektfuld og anerkendende.
§ 3.2. Neutralitet: Familiestøtten hjælper alle familier der er bosat i Danmark og har hjemmeboende børn. Familiestøtten hjælper familier uafhængig af tro og nationalitet.
§ 3.3. Uafhængighed: Familiestøtten er en uafhængig hjælpeorganisation. Familiestøtten samarbejder med myndigheder, foreninger, institutioner og organisationer, men er i sit arbejde altid selvforvaltende og selvstyrende.
§ 3.4. Bæredygtighed: Det er Familiestøttens fokus at minimere ressourcespild og materialespild.

§ 4. 1. Som medlemmer kan optages personer, organisationer, institutioner og virksomheder m.v., der anerkender foreningens formål.
§ 4. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
§ 4. 3. Kontingent opkræves løbende alt efter hvornår man tilmeldes.
§ 4. 4. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale, det af generalforsamlingen fastsatte, kontingent. Sker dette ikke, ophører medlemskabet.
§ 5. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 5 . 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Der kan indkaldes pr. mail. Det er muligt at rykke generalforsamlingen, såfremt over 1/3 af medlemmerne ikke har mulighed for at deltage.
§ 5. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 5. 4. Generalforsamlingen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal, såfremt disse er i overensstemmelse med foreningens ånd og vedtægter. Alle medlemmer der ikke er i restance, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt.
§ 5. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
§ 5. 1.1. Valg af dirigent.
§ 5. 1.2. Bestyrelsens/formandens beretning.
§ 5. 1.3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
§ 5. 1.4. Forelæggelse af næste års budget.
§ 5. 1.5. Fastsættelse af kontingent.
§ 5. 1.6. Indkomne forslag og oplæg til det kommende års aktiviteter.
§ 5. 1.7. Valg af bestyrelse, formand og kasserer og valg af suppleanter.
§ 5. 1.8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleanter.
§ 5. 1.9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
§ 5. 1.10. Eventuelt.
Familiestøtten består af en frivillig ulønnet bestyrelse, og en lønnet projektleder. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med projektlederen en arbejdsorden i form af en projektbeskrivelse, der sætter rammerne for Familiestøttens arbejde. Denne beskrivelse skal godkendes af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer de overordnede beslutninger vedrørende økonomi, og uddelegering af arbejdsopgaver internt i bestyrelsen.

Familiestøtten er i konstant udvikling, og det er derfor muligt for projektlederen at afvige fra projektbeskrivelsen, såfremt der er fundet mere relevante arbejdsmetoder. Dette fremlægges altid bestyrelsen ved først kommende bestyrelsesmøde.

§ 6. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
§ 6. 2. Bestyrelsens formand og kasserer vælges på lige år på generalforsamlingen. Der vælges suppleanter for formand og kasserer, såfremt der er et behov for dette.
§ 6. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 6. 4. Bestyrelsen lægger de overordnede retningslinjer for foreningen.
§ 6. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 6. 6. Bestyrelsen har bemyndigelse til at tilmelde og afmelde foreningen som frivillig momsregistreret.
§ 6. 7. Der må højst være 12 måneder mellem 2 bestyrelsesmøder.
§ 6. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.
§ 6. 9. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
§ 6.10. Formanden har beføjelser til at afskedige bestyrelsesmedlemmer uden stemmeflertal, så fremt disse ikke handler i overensstemmelse med foreningens ånd og værdier.
§ 6. 11. Formanden sørger for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
§ 7. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
§ 7. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
§ 7. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 7. 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§ 7. 5. Budget for kommende år skal forelægges inden årets udgang og godkendes endeligt af landsbestyrelsen i begyndelsen af det nye år.
§ 7. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 8. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.
§ 9. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 9. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamling.
§ 10. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
§ 10.2.  Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Familiestøttens udsatte familier

Kontakt

Du er meget velkommen til at sende os en mail på [email protected] eller skrive en besked via fomularen til højre.

I er også meget velkomne til at besøge Familiestøtten på Facebook.
Her kan man bl.a. følge med i hvad der sker i organisationen lige nu.

  1. Navn*
    Indtast dit navn
  2. E-mail*
    Ugyldig e-mail
  3. Besked*
    Indtast en besked